Home / covit-19 / BTS NEWS Janab afsar basalama covit 19 negative ghar vapasi mubrak badi min janib faqr

BTS NEWS Janab afsar basalama covit 19 negative ghar vapasi mubrak badi min janib faqrBarkas news
Janab afsar basalama covit 19 negative ghar vapasi mubrak badi min janib faqr e deccan allama hazrat habeeb Abdul rahman Alhamed saab qublah aur hazratul allama Molina abu hamed Moosa Bin abdul jaleel bahajaj saab Qubla khushi ka izhar

source

Leave a Reply