Home / covit-19 / iu mienh nzung corona covit19 nyei nzung :2020 IU-MIENH -A-HUY-TV

iu mienh nzung corona covit19 nyei nzung :2020 IU-MIENH -A-HUY-TVLaengx zingh mienh muoc doic juongc jienv mangc oc, Tov tengv jienv đăng ký oc, laengx zingh camv. facebook ochttps://m.facebook.com/photo.php?fbid=177636860110567&id=100035927616055&set=a.102119150995672&source=11&refid=17 iu mienh nzung bun dorng jaa https://youtu.be/Z4jP0Ek7gGo

source

Leave a Reply